• Skontaktuj się 48/621-00-27

Przychodnia VITAL-MED zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
www.przychodniagarbatka.pl
Data publikacji strony internetowej: 2016 r.
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 03.2024 r.
Stan dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 15.11.2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Przychodni VITAL-MED
Przygotowanie deklaracji dostępności
Data sporządzenia deklaracji: 15.11.2023 r.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 28.03.2024 r.
Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać na adres:
VITAL-MED MERITUM, ul. Spacerowa 2, 26-930 Garbatka-Letnisko
e-mail biuro@przychodniagarbatka.pl lub telefonicznie +48 621 00 76.
Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Dostępność architektoniczna:
Przychodnia VITAL-MED ul. Spacerowa 2 Garbatka-Letnisko:
Do budynku dwukondygnacyjnego prowadzą trzy wejścia:
– dwa wejścia frontowe są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim, osób niewidomych lub słabowidzących. Do wejść prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków prowadzący od bramy wjazdowej;
– jedno wejście z tyłu budynku, do którego prowadzą schody.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
Dla osób na wózkach dostępne są: korytarz i wszystkie pomieszczenia na parterze budynku.
Na parterze budynku po lewej stronie znajduje toaleta ogólnodostępna oraz kabina prysznicowa przy szatni dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu przed i za budynkiem wyznaczono miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z osobą asystującą, psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przychodnia VITAL-MED – filia Świerże Górne 55
Do budynku jednokondygnacyjnego prowadzą dwa wejścia. Wejście tylne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim, osób niewidomych lub słabowidzących.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarz i wszystkie pomieszczenia budynku.
Przy wejściu tylnym znajduje toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z osobą asystującą, psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.